• hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom priestore
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo